Başvuru Formu

Gelişimin ve eğlencenin tadını aynı anda çıkarmak mı? Neden olmasın?
Kendi başarı hikayeni, aynı dili konuştuğun bir ekiple birlikte yazmak ister misin?

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni") ile Teknasyon Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Teknasyon") 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla işe alım süreçlerinde işlediğimiz Kişisel Verilerinize ilişkin olarak sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ("Kişisel Veri") ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ("Özel Nitelikli Kişisel Veri") ifade eder. İşe alım süreçlerinde Teknasyon tarafından herhangi bir Özel Nitelikli Kişisel Veriniz toplanmamaktadır.

1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Teknasyon tarafından işe alım süreçlerinde kanuni nedenlerle, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, aramızdaki iş ilişkisinin kurulması ve şirketimizin meşru menfaatleri gereği veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli durumlarda açık rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde KVKK Madde 5 ve 6 çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine ilişkin detaylı bilgiye işbu Aydınlatma Metni'nin 2. Bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • https://teknasyon.com/job-application-form/ adresli iş başvurusu yapabildiğiniz internet sitemiz, ik@teknasyon.com adresli e-mail adresimiz, www.kariyer.net ve www.linkedin.com gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden (özellikle CV ve CV üzerinde yer alan bilgiler) iş görüşmelerimiz ve iş görüşmelerimiz çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla,
 • İşe alım sürecinde belirli aşamaları geçmeniz halinde testler/anketler/envanterler aracılığıyla,
 • İş başvurunuz ile ilgili olduğu ölçünde kamuya açık kaynaklar üzerinizden tarafınızca alenileştirilen veriler üzerinden,
 • Şirkete ait yahut Şirket kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla,
 • Teknasyon'un hizmet aldığı yahut iş birliği yaptığı insan kaynakları firmaları, grup şirketleri, iş ortakları gibi üçüncü kişiler aracılığıyla.

Kişisel Verileriniz Teknasyon'un internet sitesi aracılığıyla toplandığında, çevrimiçi başvuru süreçlerinizi kolaylaştırmak adına çerez teknolojisini kullanabiliriz. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız otomatik olarak bize IP adresinizi ve hangi tür tarayıcı kullandığınızı da içeren belirli bazı bilgileri gönderir. İnternet sitemizdeki çerezlerimiz yalnızca çevrimiçi deneyiminizi kolaylaştırmayı amaçlamakta olup işe alımla alakalı kararlarda kullanılmamaktadır. Çerezlerimizi reddetmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz fakat bu çevrimiçi işe alım başvurusu araçlarımızı kullanmanızı kısıtlayabilir ya da engelleyebilir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz; KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanız aranmaksızın aday çalışan başvuru, seçim ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde yeterliliğinizin değerlendirilmesi ve doğrulanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, şirketimizin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, işe alım süreçlerine ilişkisin sizinle iletişimde bulunulması, şirket kadrolamasının ihtiyaçlarını ve uygulamalarının analiz edilmesi ve/veya işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi amaçları dahilinde işlemektedir. Ayrıca, Teknasyon'un ya da grup şirketlerimizin, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarını, güvenliğini, mülkiyetlerini ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğümüz olması halinde Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir.

İlaveten alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir (Linkedin, Kariyer.net üzerinden alenileştirdiğiniz kişisel veriler).

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. İstihdam edilmeniz halinde bu süre adaylık sürecindeki Kişisel Verileriniz iş akdinizin sona erdiği süreyi takip eden ve ilgili kanunda belirtilen süre boyunca saklanır. İstihdam edilmemeniz halinde açık rızanız bulunmayan hallerde pozisyon kapandığında Kişisel Verileriniz silinmektedir.

CV'niz dahil Kişisel Verilerinizi ilerleyen süreçte Teknasyon nezdindeki farklı pozisyonlar için değerlendirmemizi istiyorsanız "Farklı Pozisyonlardan Haberdar Olmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyin. Bu seçeneği işaretlemeniz halinde Kişisel Verileriniz istihdam edilmediğiniz durumda ilerleyen süreçlerde referans olması, sonraki iş imkânlarından haberdar edilmeniz için 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Teknasyon Şirketler Topluluğu altındaki tüm şirketlerin iş fırsatlarından haberdar olmak istiyorsanız "Teknasyon Grup İş Fırsatlarından Haberdar Olmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyip açık rıza vermeniz gerekmektedir.

Bunlara ilişkin verdiğiniz açık rızalarınızı her daim aşağıdaki iletişim adresleri aracılığıyla bizlerle iletişime geçerek geri alabilirsiniz.

4.Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Teknasyon, İşbu Aydınlatma Metni'nin "Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları" başlıklı 3. bölümünde belirtilen amaç ya da amaçları yerine getirmek için Kişisel Verilerinizi KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

Kişisel Verileriniz:

 • İnsan kaynakları, hukuk danışmanlığı, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), çağrı merkezi, güvenlik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere,
 • Teknasyon grup insan kaynakları politikaların yürütülmesi amacıyla insan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinde destek aldığımız grup şirketlerimize,
 • iş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,
 • yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
 • olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde,
 • İşe başvuru platformu üzerinden "Teknasyon Grup İş Fırsatlarından Haberdar Olmak İstiyorum" seçeneğinizi işaretleyip açık rıza vermeniz halinde Teknasyon grup şirketlerine,

5. Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu Ticaret Sicili nezdinde 943554 sicil numarası ile kayıtlı, 0836068918300001 Mersis numaralı, şirket merkezi Maslak Mah. Büyükdere Cad. USO Center NTV Apt. No:245/27 Sarıyer adresinde bulunan Teknasyon Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Teknasyon'a başvurarak; (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (iv) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (v) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, (vi) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, haklarınıza ilişkin talebinizi https://teknasyon.com/ adresli internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Teknasyon, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Posta adresi : Maslak Mah. Büyükdere Cad. USO Center NTV Apt. No:245/27 Sarıyer
E- posta adresi : destek@teknasyon.com
Kep adresi : teknasyonyazilim@hs08.kep.tr